[Error : 602 : cannot load state for (-1,8000000000000000,5365455):906E3B616177B6E9510A66F583BCD0B59D69D3153A853DF7BF3FA05B382CF221:ED421280F4F08AE2C3D33B0560DC904C050068C0A3B508D00BF901CF062EDF4B : state already gc'd]